Hanna Gronkiewicz o komunikacji publicznej i budżecie miasta

19.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Badanie opinii publicznej Barometr Warszawski z 2013 roku wykazuje, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy od momentu przeprowadzenia badania, 52% ankietowanych korzystało w Warszawie z komunikacji miejskiej codziennie lub prawie codziennie, a 17% niecodziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu. Można więc stwierdzić, że 69% mieszkańców Warszawy korzysta z komunikacji miejskiej, co oznacza, że pierwsza część wypowiedzi jest prawdziwa.

Zgodnie z danymi zawartymi w Sprawozdaniu z Wykonania Budżetu Miasta Warszawy za 2013 rok dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wynosiły 764 360 323 zł, a wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 2 383 473 935,95 zł. Oznacza to, że sprzedaż biletów pokrywa 32% wydatków na komunikację miejską, a reszta jest finansowana z budżetu miasta. Wypowiedź można więc uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.