Henryk Kowalczyk w Radiu ZET

09.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg danych przedstawionych przez Komisje Nadzoru Finansowego w 2014 roku sektor bankowy odnotował 16,23 mld zł zysku. (15,448

mld zł przypada na banki komercyjne i 0,777 mld zł na sektor spółdzielczy).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.