Henryk Kowalczyk w Radiu ZET

09.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na każdą tonę węgla sprzedaną w I półroczu 2015 r. przypada średnia strata – 39,81 zł (czyli w przybliżeniu 40 zł).

W analogicznym okresie czasowym 2014 r. strata ta wynosiła 26,46 zł na tonę węgla.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.