Henryk Kowalczyk w Radiu ZET

09.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Becikowe zostało wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W ustawie czytamy, ze “Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów.”

Z kolei becikowe przeznaczone dla najbiedniejszych rodzin obowiązywało od 1 stycznia 2006 roku. Przysługiwał dodatek do becikowego najbiedniejszym rodzinom, które miały prawo do zasiłku. W  ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych czytamy “Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1 000,00 zł”

Platforma Obywatelska wprowadziła do becikowego pewne obostrzenia, ponieważ od 1 stycznia 2013 roku miało przysługiwać jedynie rodzinom, których dochód na osobę nie przekraczał 1922,00 zł. Mówi o tym ustawa

z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kolejnym obostrzeniem jest to, że matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do samego porodu.

Poprzedni rząd faktycznie wprowadził obostrzenia dotyczące wypłacania tzw. “becikowych” jednak nie można powiedzieć,że z wypłacania nich się wycofał. Dlatego też wypowiedź Henryka Kowalczyka została uznana za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.