I posiedzenie Sejmu VIII kadencji

01.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Przyjmując, że Sławomir Neumann miał na myśli ilość członków w randze ministra (W chwili powołania), wypowiedź należy zakwalifikować jako fałszywą, gdyż rząd Beaty Szydło liczy 24 członków, natomiast rząd Hanny Suchockiej liczył 26 członków.

(Antoni Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: ZNAK, 2013, )

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.