Jaką część zamówień dla armii realizował polski przemysł obronny?

01.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją uzyskaną  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z Inspektoratu Uzbrojeń MON-u było to 63%.

W informacji zawarta byłą adnotacja, że “za „polskie przedsiębiorstwo” uznaje się przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się na terytorium RP.”

Zgodnie z metodologią wypowiedź Tomasz Siemoniaka została uznana za fałszywą.

odpowiedzMON

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.