Ile było protestów sądowych w sprawie wyborów samorządowych 2014?

05.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych z Małego Rocznika Statystycznego 2017, 31 grudnia 2016 r. w prokuraturach wszystkich szczebli zatrudnionych było 5834 prokuratorów wśród których większość zatrudnionych (3066) stanowiły kobiety. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w prokuraturze wynosiło 13 130 zł. Biorąc pod uwagę przyjęte przez Borysa Budkę zaokrąglenie, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Borys Budka
poseł Platformy Obywatelskiej


Przypomnę, że w Polsce mamy około 6000 prokuratorów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.