Ile energii zużywa sektor grzewczy i chłodniczy?

27.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) według Katalogu Odpadów(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) na stronie GUS są podzielone na 19 grup. Po zsumowaniu ilości wytworzenia odpadów z każdej z grup w roku 2014 otrzymano wartość 131256,1 tys. t

Z tego odpady wydobywcze (odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż; zgodnie z Dz.U. 2008 Nr 138 poz. 865 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych) to 75691,3 tys. t, popioły lotne pochodzące ze spalania węgla to 3835,8 tys. t., a żużle,popioły paleniskowe i pyły z kotłów to 2014,3 tys. t.

Zatem suma wytworzenia odpadów wydobywczych oraz popiołów ze spalania węgla wynosi 81541,4 tys. t, co stanowi 62,12% wszystkich odpadów gospodarczych w Polsce na rok 2014.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.