Ile osób w Polsce było zatrudnionych w 2016 roku?

02.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na wspólnej konferencji z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem Minister Rafalska podsumowała realizację Programu Rodzina 500+ w woj. lubuskim oraz wpływ programu na inne systemy.

Wg zaprezentowanych danych przez Władysława Dajczaka w 2016 roku w woj. lubuskim urodziło się o 90 więcej dzieci w porównaniu do roku 2015 (9415 do 9325 dzieci, wzrost o 1%), porównując drugie półrocza tych lat wzrost liczby urodzeń jest wyższy o dokładnie 1,1%, natomiast porównując styczeń 2017 oraz styczeń 2016 można zauważyć, że w styczniu 2017 nastąpił 9,9% wzrost urodzeń w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego (dokładnie 865 do 787 urodzeń).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.