Czy proces uszczelniania systemu podatkowego następuje wystarczająco szybko?

13.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem szacunkowym z wykonania budżetu za okres styczeń – sierpień 2016 dochody podatkowe wyniosły 180 847,1 mln zł.

W analogicznym okresie roku 2015 dochody do budżetu państwa z podatków wyniosły 168 417,7 mln zł.

W związku z tym, że widzimy wzrost dochodów podatkowych, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.