Magdalena Banduła o zadłużeniu Polski

17.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Fundacji Obywatelskiego Rozwoju z dnia 16 kwietnia, dług publiczny Polski wynosi 976 054 216 349 PLN.

Na koniec stycznia 2014 roku zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 864.009,9 mln zł (tj. ok. 203,9 mld EUR lub ok. 276,1 mld USD – w przeliczeniu po kursach z dnia 31 stycznia 2014 r.: 1 EUR = 4,2368 PLN, 1 USD = 3,1288 PLN). W porównaniu z końcem grudnia 2013 r. zadłużenie to wzrosło o 25.986,1 mln zł tj. o 3,1%, natomiast w całym 2013 roku wzrosło o 44.170,1 mln zł tj. o 5,6%.

 

dlug

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.