Ile godzin więcej informatyki w szkołach?

11.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na początku tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt nowych ramowych planów nauczania, określających minimalną liczbę godzin, którą szkoła ma przeznaczyć na dany przedmiot. Potrzeba rozpisania nowych planów zaistniała m.in. w związku z reformą edukacji i reorganizacją gimnazjów.

Nowe ramowe plany nauczania zakładają wzrost z 210 do 280 godzin informatyki między 4 klasą szkoły podstawowej i ostatnią klasą szkoły ponadpodstawowej.

Projekt rozporządzenia 28 marca został skierowany do podpisu ministra.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.