Wyniki referendum konstytucyjnego

29.08.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącym referendum konstytucyjnego określonego pytaniem: “Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczpospolitej Polski uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.”, spośród 28.319.650 osób uprawnionych do głosowania, 12 137 136, czyli 42,86% oddało ważny głos. Odpowiedzi “TAK” udzieliło 6 396 641 z nich, co stanowi 53,45% głosujących, oraz 22,59% uprawnionych do głosowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.