Dyskusja na temat Konstytucji obywatelskiej

29.08.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej w lutym 1997 r., czyli przed uchwaleniem obecnie obowiązującej Konstytucji RP, zdaniem 67% wszystkich ankietowanych referendum konstytucyjnemu powinny być poddane minimum dwa projekty reprezentujące różne systemy wartości i koncepcje państwa, a zgłoszone przez parlament i np. przez określoną – odpowiednio dużą – liczbę obywateli (przez zbieranie podpisów).

Powyższe badanie zostało przeprowadzone przyjmując hipotezę, że do referendum dopuszczony zostałby projekt Zgromadzenia Narodowego oraz Projekt Obywatelski NSZZ Solidarność.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.