Ilu Polaków sprzeciwia się relokacji uchodźców?

29.05.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jarosław Gowin użył w swej wypowiedzi nieprecyzyjnego terminu „ostatnio przybyłych” co utrudnia określenie dokładnego horyzontu czasowego, który należy brać pod uwagę. Jednak według najnowszych dostępnych danych Agencji ONZ ds. Uchodźców UNHCR, między styczniem 2017 a kwietniem 2017, wśród uchodźców, którzy dostali się do Europy przez Morze Śródziemne (46 811 osób), było 6,5% Syryjczyków (2786 osób). Najwięcej osób pochodziło z Nigerii (5253 osoby, 12,2% ogółu), Bangladeszu (4645 osób, 10,8%) i Gwinei (4184 osób, 9,7%)

Zgodnie z danymi Eurostatu, w 2016 roku, wśród osób ubiegających się po raz pierwszy o azyl w krajach Unii Europejskiej, Syryjczycy stanowili najliczniejszą grupę – 334 820 osób. Drugą narodowością byli Afgańczycy – 182 985, a trzecią Irakijczycy – 126 955 osób.

Z uwagi na fakt, iż żadne dostępne nam źródła nie potwierdzają danych Jarosława Gowina o 1-procentowym udziale obywateli Syrii wśród uchodźców którzy przedostali się do Europy, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.