Agnieszka Ścigaj o uchodźcach z Ukrainy

13.06.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według Urzędu do spraw Cudzoziemców, uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa (art. 1A ust. 2 Konwencji Genewskiej z 1951 r.).

Zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców (stan na 21 grudnia 2016) jedynie 22 Ukraińców posiada w Polsce status uchodźcy.

Warto zauważyć, że w samych sześciu pierwszych miesiącach roku 2017 status uchodźcy uzyskało znacznie więcej obywateli Ukrainy niż w latach ubiegłych. Od 1.01.2017 do 04.06.2017 roku wydano 47 decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. Dla porównania w roku 2016 było ich 16 a w 2015 jedynie 2.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r Ukraińcy w Polsce posiadali ponad 103,4 tys. ważnych dokumentów pobytowych (24,3 tys. – pobyt stały, 75,4 tys. – zezwolenie na pobyt czasowy, prawie 3,2 tys. – pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt ze względów humanitarnych – 286, pobyt tolerowany – 6 os., prawo pobytu członka rodziny obywatela UE – 137, prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – 22, ochrona uzupełniająca – 75, status uchodźcy – 22); Większość zezwoleń na pobyt czasowy w 2016 roku wydano w związku z pracą (71%)

W 2013 r. polskie placówki konsularne i dyplomatyczne wydały obywatelom Ukrainy 720 125 wiz (527 706 wiz Schengen oraz 192 419 wiz krajowych),  w 2014 r. polskie placówki konsularne i dyplomatyczne  827 771 wiz (554 255 wiz Schengen oraz 276 298 wiz krajowych), a w   2015 r. 922 240 wiz (456 085 wiz Schengen oraz 466 155 wiz krajowych).

W swojej wypowiedzi Agnieszka Ścigaj wprowadza odbiorcę w błąd myląc pojęcia uchodźców z Ukrainy z osobami tej narodowości, które otrzymały wizy zezwalające na pobyt w Polsce. W związku z tym wypowiedź została uznana za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.