Renata Szczęch o pozwoleniach na pracę w Polsce

17.01.2019

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Prawdą jest, że jako państwo członkowskie Unii Europejskiej wydajemy najwięcej zezwoleń na pracę, jednak w statystykach pojawiają się rozbieżności, co do liczb.

Zgodnie z danymi Eurostatu, podana przez Renatę Szczęch liczba – ok  700 tys. zbliżona jest do sumy zezwoleń na pobyt ogółem, która w 2017 roku wyniosła 683 228. Z kolei liczba wydanych zezwoleń ze względu na pracę wyniosła 596 916 i tym samym nie przekroczyła  progu 600 tys. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.