Czas czytania: około min.

Czy Ministerstwo Budownictwa kopiuje instytucje Ministerstwa Kultury?

08.01.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zarządzeniem z 21 listopada 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury, który miał zostać utworzony przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ostatecznie otrzymał nazwę Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W związku tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Na mocy zarządzenia z 21 listopada 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utworzył nową, państwową instytucję kultury – Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Przedmiotem działania owego Instytutu jest prowadzenie badań nad historyczną i  współczesną architekturą, urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym, oraz działania popularyzatorskie związane z tymi dziedzinami.

Ponad miesiąc wcześniej, 2 października 2017 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa przedstawił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury. Instytut pod nadzorem ministra właściwego do spraw budownictwa miał prowadzić działalność w zakresie: urbanistyki i architektury, planowania i zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości, krajobrazu, zabytków nieruchomych oraz dóbr kultury współczesnej, oraz (w zakresie powiązanym z powyższymi zagadnieniami) nauk przyrodniczych, technicznych społecznych i humanistycznych.

24 października 2017 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasygnalizowało Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa dwa problemy. Pierwszym jest zbieżności nazw dwóch planowanych Instytutów. Drugim – niezgodność planowanych działań Instytutu Urbanistyki i Architektury  „w zakresie zabytków nieruchomych oraz dóbr kultury współczesnej” z działem administracji rządowej odpowiedniej Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa.

Nieco ponad miesiąc później, 28 listopada 2017 r., powstał nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Przewidywał on mniej zbieżną nazwę nowej instytucji badawczej – Instytut Architektury, Urbanistyki, Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Ponadto nie przewidywał on już działań w zakresie wchodzącym w kompetencje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 7 grudnia został on przekazany Radzie Ministrów do rozpatrzenia.

Ostatecznie, 18 grudnia Rada Ministrów wydała rozporządzenie z trzecią, ostateczną propozycją nazwy – Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. 21 grudnia rozporządzenie zostało skierowane do podpisu Prezesa Rady Ministrów i weszło w życie 1 stycznia 2018 r.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu

W Ministerstwie Kultury powstał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, a Ministerstwo Budownictwa powołuje Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.