Bronisław Komorowski o programie „Dobry Klimat dla Rodziny”

10.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

24 listopada Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jak można przeczytać w uzasadnieniu nowelizacji:

Istotą nowelizacji jest podwyższenie o 20% kwoty ulgi przysługującej na trzecie i każde kolejne dziecko oraz przyznanie podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko

Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, w Polsce rodzin wielodzietnych (z trójką lub większa liczbą dzieci) jest 1 008 500.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.