Inwestycje w energię odnawialną

30.10.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według raportu “Wskaźniki emisyjności CO2 dla energii elektrycznej u odbiorców końcowych”, opublikowanego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wskaźniki emisji CO2 wynoszą odpowiednio:

  • dla energii elektrycznej w odniesieniu do źródeł spalania: 823,257 g/kWh,
  • dla energii elektrycznej w odniesieniu do źródeł spalania z uwzględnieniem energii elektrycznej dostarczonej do sieci z elektrowni wodnych i wiatrowych i z uwzględnieniem strat, czyli u odbiorcy końcowego: 825,412 g/kWh.

Oba te wskaźniki rzeczywiście są ponad dwukrotnie wyższe niż 400g/kWh. Jeśli zaś chodzi o ich porównanie z przytoczoną wartością 1kg CO2/kWh, to są od niej mniejsze o ponad 21%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.