Inwestycje zagraniczne w czasie rządów PiS

20.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Bank Światowy faktycznie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po roku 1989 osiągnęły najwyższy poziom w 2007r. w czasie rządów PiS. Wyniosły one dokładnie 25,573 mld dolarów.

 

inwestycje zagraniczne.docx

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.