Irena Lipowicz – Salon polityczny Trójki

16.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W Niemczech  od 1957 roku można głosować korespondencyjnie. W ostatnich wyborach w 2013 roku tą metodą zagłosowało 10758677, co stanowi 24,3 % wszystkich głosujących.

Natomiast w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014, za pomocą korespondencji zagłosowało 7541419, czyli  25,3 % wszystkich głosujących.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.