Irena Lipowicz – Salon polityczny Trójki

16.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W lutym 2015 r., Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował raport dotyczący kontroli lokali wyborczych pod kątem dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy BRPO zweryfikowali 179 placówek z 26 miejscowości. Aż 151 z nich, co stanowiło 84% całości, nie spełniało wymagań (w 59% przypadków był to brak oznaczenia krawędzi schodów). Zaledwie 28 lokali (16% całości) było dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.