Irena Wóycicka o urlopach rodzicielskich

20.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ustawie z 28 maja 2013 r., przedstawiło możliwości podjęcia przez rodziców urlopu. Ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia. Matce przysługuje urlop macierzyński długości 20 tygodni (obowiązkowo trzeba wykorzystać 14 tygodni) z możliwością przedłużenia o kolejne 6-8 tygodni (art.182). Matka zobowiązana jest złożyć wniosek o przyznanie jej urlopu na 6 tygodni przed porodem i do 14 dni po (art. 179). Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom, jego maksymalny czas trwania to 26 tygodni (art. 182.1a). Dodatkowo rodzicom przysługuje urlop wychowawczy, który przewidziany jest w wymiarze 3 lat, można z niego skorzystać przed ukończeniem przez dziecko 5 roku życia (art.186, ust.1).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.