Jacek Kurski o wynikach wyborów

10.12.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

PiS uzyskał tyle w 2007 roku i był to ich najwyższy wynik

Wyniki PiSu w pozostałych wyborach

2001 – 9,50%

2005 – 26,99%

2011 – 29,89%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.