Jacek Majchrowski- blog

01.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zadłużenie Krakowa pod koniec 2013r. wynosiło 1.976 mld zł co dzieląc przez liczbę mieszkańców (758 992 tys.) z tego samego okresu daje nam wynik 2603 zł długu przypadające na jednego mieszkańca.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.