Jacek Majchrowski w wywiadzie dla LoveKraków.pl

13.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa od dnia 23.04.2016 roku obowiązuje w Krakowie 137 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących 48,2% powierzchni miasta. W ramach porównania warto zauważyć, że według informacji urzędu miasta stołecznego Warszawy w stolicy (stan na dzień 31 maja 2016 roku) obowiązuje 240 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 36,17% powierzchni całego miasta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.