Jacek Majchrowski w wywiadzie dla LoveKraków.pl

13.06.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa Jacek Majchrowski objął po wyborach samorządowych w 2002 roku. W drugiej turze wyborów prezydenckich otrzymał on 50,47% ważnych głosów i pokonał Józefa Lassotę, który otrzymał 49,53% ważnych głosów.

Gdy Jacek Majchrowski obejmował stanowisko w Krakowie obowiązywał Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa uchwalony w 1994 roku, który obejmował całą powierzchnię miasta Krakowa. Jednakże zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym moc obowiązującą zachowały jedynie plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 roku. Zgodnie z art. 87 ust. 3 tej samej ustawy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 roku zachowały moc obowiązującą do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 roku. W związku z wejściem w życie ww. Ustawy miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa utracił ważność dnia 31 grudnia 2003 roku.

Po 31 grudnia 2003 roku (po utracie mocy planu ogólnego) w Krakowie obowiązywało zaledwie 12 planów miejscowych, które stanowiło około 1% zagospodarowania powierzchni miasta.

Nie jest jednak prawdą, że w dniu objęcia przez Jacka Majchrowskiego stanowiska Prezydenta Miasta planami zagospodarowania przestrzennego objęte było niecałe 1% powierzchni miasta. Do 31 grudnia 2003 roku., czyli przez ponad rok pierwszej kadencji Prezydenta, planem zagospodarowania przestrzennego objęty był cały teren Miasta. W związku z tym, wypowiedź uznajemy za fałszywą

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.