Jacek Rostowski – Kontrwywiad RMF24

09.01.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis określa wyjątek od zasady finansowania przedsiębiorstw przez państwa wyrażoną w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej(art.107 i 108). Pomoc w niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku i nie musi zostać zgłoszona do Komisji Europejskiej.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.