Czas czytania: około min.

Jak wygląda świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych?

24.05.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2003 r., według swojej pierwszej przyjętej wersji przyznawała prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które zrezygnowały z pracy celem opieki nad dzieckiem z przyznanym oświadczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ogłoszony tekst ustawy nie wyróżniał do kiedy niepełnosprawność dziecka miała powstać, żeby mieć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

7 grudnia 2012 r. przyjęta została nowelizacja ustawy, wprowadzająca kryterium wiekowe do świadczenia pielęgnacyjnego: aby mieć prawo do takiego świadczenia, niepełnosprawność dziecka musiała powstać przed 18. rokiem życia dziecka lub przed 25. rokiem życia, w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki.

Ta sama nowelizacja wprowadziła specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznany osobom, które zrezygnowały z pracy celem opieki nad osobą z przyznanym oświadczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązuje kryterium dochodowe: łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie może przekroczyć 764 złotych brutto na osobę.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

5 grudnia 2013 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. wyżej opisanej nowelizacji. Trybunał zakwestionował zapis ustawy mówiący o utracie w dniu 30 czerwca 2013 r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby, które miały to prawo według starych przepisów, a według nowych je utracili. Zapis ten był wg wyroku Trybunału, niezgodny z art. 2 Konstytucji (mówiącym, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej).

Wobec wyroku Trybunału, 4 kwietnia 2014 r., przyjęto Ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wprowadziła zasiłek dla opiekuna tym osobom, które utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, a które nie spełniły kryterium dochodowego do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wysokość zasiłku wynosi 520 złotych, nie ma kryterium dochodowego. Ustawa weszła w życie 15 maja 2014 r.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego weszła w życie 1 stycznia 2013 roku. Ponadto, wypowiedź sugeruje, że wprowadzonym w nowelizacji kryterium przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest to, czy niepełnosprawność dziecka miała charakter wrodzony, czy też nabyty. Tymczasem, według nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryterium przyznania prawa do tego świadczenia jest wiek dziecka w momencie powstania niepełnosprawności: przed 18 rokiem życia lub przed 25 rokiem życia w przypadku, gdy dziecko kontynuowało naukę (nie ma więc znaczenia, czy niepełnosprawność jest wrodzona czy nabyta, o ile powstała ona w przewidzianym ustawą okresie życia dziecka). Z kolei Ustawa przyjęta w 2014 roku nawiązuje do nowelizacji i wyroku TK z roku 2013 i wprowadza pozbawiony kryterium dochodowego zasiłek dla osób, które utraciły prawo do świadczenia na mocy omawianej powyżej nowelizacji.

 

 

Share The Facts
Joanna Kopcińska
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości

 

Do 2013 r. było świadczenie pielęgnacyjne, które nie dzieliło osoby tej, która urodziła się niepełnosprawna, i tej, która stała się osobą niepełnosprawną. W 2014 r. nagle doszło do zróżnicowania.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.