Jak wzrósł import gazu z Rosji?

18.01.2019

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z corocznymi informacjami podawanymi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym, 13,7 mld m3 to całościowa wartość importu gazu do Polski w roku 2017. Z tej liczby tylko 9,7 mld m3 pochodziło z kierunku wschodniego.

Z przywołanego raportu (s. 129) można wyczytać, że jest to wartość wyższa niż w roku 2015, gdy całościowy import gazu wyniósł 9,4 mld m3, z czego 8,2 mld m3 pochodziło z kierunku wschodniego. Import z kierunku wschodniego wzrósł zatem o 15,5%, a nie o 50%. M. Sawicki nie pomylił się co do ogólnej tendencji, ale ze względu na przytoczenie błędnych liczb przeszacował skalę zjawiska. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.