Czas czytania: około min.

Jaki odsetek sędziów w krajach unijnych stanowią kobiety?

14.01.2020 godz. 15:31

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według EU Justice Scoreboard 2019, w 16 państwach członkowskich UE kobiety zajmują ponad 60% stanowisk w sądach I instancji. W Polsce w sądach I instancji kobiety zajmują ok. 65% stanowisk, a w sądach II instancji ok. 55%. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Odsetek kobiet wśród sędziów według EU Justice Scoreboard 2019

W roku 2019 Komisja Europejska opublikowała po raz siódmy raport „Tablica wyników wymiaru sprawiedliwości UE” (oryginalna pisownia „The EU Justice Scoreboard”). Dokument ten zawiera porównawczy przegląd niezależności, jakości i efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich wspólnoty.

W podrozdziale poświęconym zasobom ludzkim znajdziemy informacje odnośnie odsetka kobiet sprawujących zawód sędziego w sądach I i II instancji we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Bułgarii, Danii i Wielkiej Brytanii. Obrazuje to poniższy wykres.

Źródło: The EU Justice Scoreboard 2019

Najwyższy odsetek zarówno w sądach I instancji, jak i II instancji odnotowano w Łotwie. Najsłabszy wynik w sądach I instancji zmierzono Irlandii zaś w sądach II instancji Malcie.

Natomiast w 16 państwach członkowskich UE kobiety zajmują ponad 60% stanowisk w sądach I instancji. Są to: Łotwa, Słowenia, Rumunia, Grecja (dane za 2016 rok), Węgry, Chorwacja Słowacja, Francja, Luksemburg, Estonia, Polska, Czechy, Holandia, Litwa, Portugalia oraz Hiszpania. Wynik poniżej 50% odnotowano jedynie w Irlandii. 

W sądach II instancji ponad 60% kobiet orzeka w następujących krajach: w Łotwie, Słowenii, Rumunii, Grecji, na Węgrzech, w Chorwacji, Słowacji i Francji (8 państw). Odsetek poniżej 50% zmierzono w Holandii, Austrii, Danii, Litwie, Portugalii, Hiszpanii, Irlandii i Malcie co daje łącznie również 8 krajów.

Jak prezentuje się Polska?

W Polsce w sądach I instancji kobiety zajmują ok. 65% stanowisk, a w sądach II instancji ok. 55%.

Polski Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podaje poprawne dane, które mają swoje odzwierciedlenie w raporcie KE. Polityk nieznacznie myli się w kategorii liczby państw, w których kobiety stanowią ponad 60% całkowitej liczby sędziów I instancji (pomyłka o jedno państwo, choć możliwe, że J. Wojciechowski wyklucza z tego zestawienia Grecję, dla której dostępne są nieco starsze). Poprawnie przytacza również dane dotyczące odsetka kobiet w polskich sądach. Wspomniany błąd nie wpływa znacząco na całościowy kontekst jego wypowiedzi, przez co uznajemy ją za prawdziwą. 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.