Czy instrukcja dotycząca przelotów VIPów jest niejawna?

07.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dnia 4 stycznia 2013 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej została podpisana „Instrukcja organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dokument opisuje reguły organizacji i zabezpieczenia lotów z tzw. “HEAD’ami” czyli z najważniejszymi osobami w państwie. Kiedy na pokładzie samolotu znajdują się takie osoby jak: Prezydent RP ,Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Prezes Rady Ministrów lub osoby zgłaszane drogą dyplomatyczną do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące odpowiednikami osób wymienionych wyżej  państw obcych samolotowi takiemu nadawany jest status “HEAD”.

Cała instrukcja składa się z 8 rozdziałów, liczy 154 strony i dotyczy lotów wojskowych. Pełny dokument został wprowadzony jako załącznik do decyzji nr 2/MON. Miał on na celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa podczas organizacji i realizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie. Instrukcja została wprowadzona na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426). Po jej wprowadzeniu moc straciła decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcji organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. MON poz. 24).

Instrukcja zastąpiła analogiczny dokument, wprowadzony do użytku rok wcześniej. Dokument został podpisany przez ówczesnego Ministra Obrony Narodowej T. Siemoniaka i wszedł w życie 1 lutego 2013 roku.

Beata Kempa mówiąc o “drugiej” instrukcji z klauzulą zastrzeżoną miała na myśli prawdopodobnie umowę zawarte z PLL LOT w 2013 r. Zarówno umowa, jak i załącznik z instrukcją organizacji lotów są niejawne od chwili podpisania. Instrukcja ta określa zasady lotów z najważniejszymi osobami w państwie samolotami cywilnymi czarterowanymi od PLL LOT.

Źródło.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.