Czas czytania: około min.

Jakie wymogi musi spełniać członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji?

15.05.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wymogi stawiane przed członkami komisji weryfikacyjnej ds. afery reprywatyzacyjnej określa art. 4. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa:

„Art. 4.1. W skład Komisji wchodzi przewodniczący powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Sprawiedliwości złożony w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz 8 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W skład Komisji może zostać powołana osoba, która:

  1. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz wykorzystywania zasobów majątku państwowego;
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią”

Zakres kompetencji Patryka Jakiego w Ministerstwie Sprawiedliwości określa Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Zgodnie z jego zapisami:

„§ 2.1. Sekretarz Stanu Patryk Jaki sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
1) przygotowania i wykonania budżetu resortu;

(…)

17) wykonywania uprawnień dysponenta części 15 i 37 budżetu państwa”.

Części 15 i 37 budżetu państwa to odpowiednio sądy powszechne i sprawiedliwość.

Kwestia oceny wiedzy merytorycznej poszczególnych członków komisji leży w gestii organów wyznaczonych mocą ustawy do ich powoływania i odwoływania. W przypadku przewodniczącego komisji jest to Prezes Rady Ministrów, w przypadku pozostałych jej członków – Sejm RP. Z tego też względu nie oceniamy wiedzy merytorycznej P. Jakiego w odniesieniu do wyznaczonych mu zadań jako przewodniczącego komisji.

Z uwagi jednak na fakt, iż na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości P. Jaki odpowiada w Ministerstwie Sprawiedliwości między innymi za wykonanie budżetu resortu, jak również wykonuje uprawnienia dysponenta budżetu państwa w jego częściach poświęconych sądownictwu i wymiarowi sprawiedliwości, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub