Jan Bury o produkcji drobiu

03.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze statystykami, które przedstawia raport Komisji Europejskiej „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2014-2024” Polska razem z Niemcami, Niderlandami i Hiszpanią jest w grupie liderów produkcji drobiu w UE (w 2013 roku wyżej wymienione państwa razem stanowiły 44% produkcji drobiu w całej UE).

W tym samym raporcie podkreśla się również, że głównym importerem drobiu z UE jest Arabia Saudyjska, ale również ważne inne kraje Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Pewną trudnością poprawnej kwalifikacji wypowiedzi jest fakt, że Pan poseł użył konstrukcji “Polska jest liderem produkcji np. drobiu w Europie”, z której mogło wyniknąć, iż Polska jest na pierwszym miejscu wśród produkcji drobiu. Raport jednak faktycznie nie wskazuje kolejności poszczególnych państw.  Poprawniej byłoby jednak powiedzieć, że Polska jest jednym z liderów produkcji drobiu.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.