Jan Krzysztof Bielecki w PR1

05.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najpopularniejszym narzędziem badania nierówności społecznych jest współczynnik Giniego, czyli tzw. współczynnik rozwarstwienia społecznego, gdzie 0 to brak różnic a 100 to maksymalna różnica. W Polsce aktualnie (2013 rok) spadł poniżej 30 i wynosi 29,9. W Stanach Zjednoczonych jest on zdecydowanie wyższy, przekracza 40, podczas gdy w Szwecji czy Norwegii jest niższy, wynosząc około 23-26. Według badań Eurostatu współczynnik Giniego dla całej Unii Europejskiej w 2012 roku wynosił 30,6, co oznacza, że Polska jest w pobliżu średniej europejskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.