Jan Krzysztof Bielecki w PR1

05.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jan Krzysztof Bielecki użył terminu “dochód narodowy”, jednak w kontekście porównania państw prawdopodobnie miał na myśli wskaźnik produktu krajowego brutto (w tym wypadku per capita- przypadający na jednego obywatela).

 

Według danych zgromadzonych przez Index Mundi, poziom produktu krajowego brutto na osobę w Polsce wynosił ok. 2 166 dolarów, na Ukrainie zaś- 1 597 dolarów. Natomiast z powodu braku danych nie można określić poziomu dochodu narodowego na osobę w Białorusi w 1989 roku, chociaż rok później PKB per capita wyniósł tam 1 705 dolarów. Jest to więc różnica większa niż “kilkudziesięciu dolarów na głowę”, jak stwierdził Bielecki.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje, że w 2014r. szacunkowy dochód Polaka (14 112 dolarów) jest ponad trzy i pół raza większy od dochodu Ukraińca (4 011 dolarów) oraz 1,7 raza większy od dochodu Białorusina (8 246 dolarów).

Porównanie PKB per capita wszystkich trzech państw na przestrzeni lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.