Czas czytania: około min.

Jan Maria Jackowski o roli rządu w ustalaniu cen za prąd

22.12.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wysokość taryf za energię elektryczną określana jest przez przedsiębiorstwa energetyczne, po czym zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zasady ustalania tych taryf określa Minister właściwy ds. energii.

O zasadach ustalania taryf za energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe mówi Ustawa Prawo Energetyczne.

Zgodnie z art. 46 tej Ustawy, Minister właściwy ds. energii określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną. zasady te określane są po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Ostatnie takie rozporządzenie zostało opublikowane 29 grudnia 2017 roku.

Jednakże, zgodnie z art. 47 Ustawy, wysokość taryf i okres ich obowiązywania ustalają przedsiębiorstwa energetyczne. Taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który może również odmówić zatwierdzenia danej taryfy.

Wypowiedź oceniamy jako prawdę, ponieważ Minister ds. energii określa zasady ustalania taryf, jednakże same taryfy są ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne i zatwierdzanie przez Prezesa URE. Ponadto, użyte w wypowiedzi stwierdzenie “Rząd do końca nie jest stroną w ustalaniu tych taryf” sugeruje, że senator Jackowski przyjmuje, że rząd pełni określoną rolę w ustalaniu taryf za energię elektryczną.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.