Jan Olszewski o komisji ds. likwidacji WSI

24.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Termin zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej w myśl art. 70 par. 1 w związku z art. 63 par. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego miał zostać określony zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Dnia 8 listopada 2007 zostało wydane zarządzenie nr. 130 w sprawie terminu zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej, nakazujące zakończenie działalności do 30 czerwca 2008 roku. Pomimo faktycznego niedokonania przepisanych prawem czynności zmierzających do zakończenia działalności komisji, ta przestała więc działać.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.