Jan Szyszko o złożach węgla kamiennego w Unii Europejskiej

11.05.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem BP Statistical Review of World Energy (stan na rok 2014) unijne zasoby węgla kamiennego wynosiły 4883 mln ton, z czego polskie – 4178 mln ton, tj. ok. 85,6%. W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.