Jan Szyszko o dostępie do wody pitnej na świecie

05.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem UNESCO  748 mln ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitej, a  1,8 miliarda pije wodę zarażoną bakterią Escherichia coli. Oznacza to, że na 7,3 mld ludzi żyjących na świecie 2,548 mld (34%) nie ma dostępu do wody pitnej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.