Jan Szyszko o konwencji klimatycznej

05.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 1992 podczas szczytu klimatycznego przyjęto 4 dokumenty

ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,

– agendę 21 – katalog celów ochrony do realizowania w XXI wieku,

– konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej

– deklarację dotyczącą kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.