Jan Vincent Rostowski w Kontrwywiadzie RMF FM

17.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte Polska w latach 1990-2014 była najszybciej rozwijającym się krajem z krajów transformacji oraz dużych gospodarek europejskich.

danedeloitte

Zgodnie z danymi Eurostat skumulowany wzrost gospodarczy w latach 2007-2014 wyniósł w Polsce 28,6%. Był to najlepszy wynik w krajach Unii Europejskiej. Kolejnymi krajami była Słowacja – 24,3% oraz Makra z 21,3%.

Zgodnie z powyższymi danymi uznajemy wypowiedź byłego ministra finansów za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.