Janosikowe

10.03.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 marca 2014 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów dotyczących obliczania wysokości „janosikowego”, nie stwierdził jednak, aby sama instytucja była niezgodna z polską konstytucją.

Co więcej, zgodnie z wyrokiem Trybunału, te przepisy w obecnym kształcie będą jeszcze obowiązywały przez 18 miesięcy, co oznacza, że jeżeli nie dojdzie do zmiany przepisów prawa w tym zakresie, niektóre województwa „janosikowe” zapłacą także za ten rok.

Ten wyrok zobowiązuje jedynie do znowelizowania tych przepisów ustawy, które dotyczą wysokości dopłat, możliwe więc, że za półtora roku „janosikowe” nadal będzie trzeba płacić, jednak w wysokości obliczanej według innego algorytmu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.