Andrzej Rozenek o Janosikowym

10.03.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 marca 2014 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów dotyczących obliczania wysokości „janosikowego”, nie stwierdził jednak, aby sama instytucja była niezgodna z polską konstytucją.

„Janosikowe” to wprowadzony  ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego system dopłat czynionych przez zasobniejsze województwa na rzecz tych biedniejszych. Trybunał stwierdził, że niezgodne z art. 167 ust. 1 i 2 oraz 166 ust.1 są przepisy ustawy, w zakresie, w jakim „nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.