Janusz Korwin-Mikke: AMA

04.05.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Informacje opublikowane przez National Centers for Environmental Information oraz NASA
(na podstawie danych z NCEI) wskazują, że przyrost temperatury na Ziemi w latach 1600-1800
był mniejszy niż w latach 1800-2000. Odpowiednio: w ciągu 200 lat od 1600r. temperatura wzrosła o ok. 0,2℃, w ciągu następnych 200 lat (do 2000r.) temperatura wzrosła niemal o 1℃.
Należy jednak mieć na uwadze fakt, że instrumentalne (bezpośrednie) pomiary są prowadzone dopiero od połowy XIX wieku. Tym samym pomiary wcześniejsze moga być obciążone niepewnością pomiarową (co jest także zaznaczone na wykresach).

Temperatury.jpg

Źródło:http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page3.php

Temperatury2.jpg

Źródło: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/mann2008/mann2008.html

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.