Janusz Korwin-Mikke o Armii Wyzwolenia Kosowa i Billu Clintonie

24.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ostatnią kwestią jest stosunek liczbowy Albańczyków w Kosowie. CIA World Factbook podaje, że w Kosowie zamieszkuje 92% Albańczyków (stan na 2008). W latach 1961-1971 liczba Albańczyków w Kosowie wynosiła 74%. Ukrainian Population Census określa liczbę Rosjan na Krymie na 58% (stan na 2001 rok). To stwierdzenie J. Korwin-Mikkego jest więc fałszem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.