Janusz Korwin-Mikke – Radio Plus

20.02.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dopłaty bezpośrednie dla rolników, nazywane stawkami płatności bezpośredniej nie wynoszą 200 zł od hektara. Są one uzależnione od kilku czynników, a najważniejszym z nich jest rodzaj produkcji i stopnień ochrony środowiska. Otrzymanie  wsparcia w ramach Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO), przysługuje tym rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze gruntów. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy mają mniej niż 1 ha użytków rolnych, lecz posiadają bydło, krowy, owce czy kozy, a więc przysługuje im płatność związana z produkcją. Kwota dopłat JPO w 2014 roku wynosiła 910.87 zł/ha.

Rodzaje płatności

Koperta finansowa

w mln PLN

Planowane stawki płatności

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)

12 859,396

910,87  zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (płatność niezwiązana z produkcją)

2,105

1 000,39 zł/ha

Płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją)

36,094

351,69 zł/tonę

Płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją)

– tytoń jasny z grupy odmian Virginia

103,019

4,53 zł/kg

– tytoń pozostały

57,821

3,18 zł/kg

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

28,052

165,55 zł/tonę

Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich

46,120

1 569,76 zł/ha

Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa)

665,876

53,61 zł/tonę

Płatność do krów

190,498

595,30 zł/szt.

Płatność do owiec

8,033

125,32 zł/szt.

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

125,328

556,37 zł/ha

Płatność do tytoniu -Virginia

77,629

Płatność do tytoniu – Burley

35,176

Płatność do tytoniu – tytoń ciemny

8,490

W 2014 roku po raz ostatni obowiązywały stare zasady  przyznawania  płatności  bezpośrednich. Wypłata płatności bezpośrednich rozpoczęły się, zgodnie z obowiązującym prawem, od 1 grudnia 2014 r., a zakończy 30 czerwca 2015 r. Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września 2014r. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będy przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2014 rok. Kurs ten wynosił 4,1776 złotych za euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2014 r. wynosiła ok. 3,409 mld euro, tj. ok. 14,243 mld złotych.

Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy on tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha, czyli ok. 17% gospodarzy. Rolnicy ci, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2015 rok w pełnej, należnej im wysokości, muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązku dywersyfikacji upraw. Dywersyfikacja polega na obowiązkowym wprowadzeniu, w zależności od powierzchni gospodarstwa, kilku rodzajów upraw. I tak, jeżeli rolnik posiada grunty orne o powierzchni od powyżej 10 ha do 30 ha, wówczas musi prowadzić na nich przynajmniej dwie uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% całego areału. Natomiast w przypadku gdy powierzchnia gruntów ornych jest większa niż 30 ha taki rolnik musi wprowadzić tam trzy uprawy. Wielkość areału pierwszej uprawy nie może przekraczać 75% całkowitej powierzchni, a dwóch upraw łącznie 95%.

źródło: SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.