Janusz Korwin-Mikke – Radio Plus

20.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Do chwili obecnej nie unormowano odgórnie (ogólnounijnie) systemu opodatkowania dochodu obywateli Unii Europejskiej. Nie stworzono także odrębnych przepisów dla obywateli UE, którzy mieszkają, pracują lub przebywają poza swoim krajem pochodzenia. Oznacza to, że na podstawie art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, koordynacja i regulacja podatków dochodowych od osób fizycznych jak i od osób prawnych (podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi) pozostawione są gestii państw członkowskich.

Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozwiązania państw członkowskich UE dotyczące podatków bezpośrednich mających wpływ na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE, a więc przede wszystkim realizację swobód rynku wewnętrznego UE (art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), mogą zostać objęte zakresem prawa wspólnotowego. Dotyczy to mianowicie elementów opodatkowania spółek z różnych państw członkowskich. Do aktów prawnych konkretyzujących to zagadnienie należą:

1. Dyrektywa Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich

2. Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (wersja przekształcona).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.