Janusz Korwin-Mikke – Radio Plus

20.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie danych Eurostat przedstawiających kolejnych 11 przyrostów realnego Produktu Krajowego Brutto prawdą jest, że gospodarka niemiecka rozwija się wolniej od gospodarki polskiej. Jedynie w roku 2010 miała miejsce sytuacja odwrotna.

Roczny przyrost wielkości  realnego PKB (w procentach).

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Niemcy

-0,7

1,2

0,7

3,7

3,3

1,1

-5,6

4,1

3,6

0,4

0,1

Polska

3,6

5,1

3,5

6,2

7,2

3,9

2,6

3,7

4,8

1,8

1,7

Trzeba jednak podkreślić,że wartość realnego PKB na osobę w  Niemczech jest

parokrotnie wyższa niż w Polsce.

2011

2012

2013

Niemcy

33 000 EUR

33 600 EUR

34 200 EUR

Polska

9 800 EUR

10 000 EUR

10 300 EUR

źródło PKB

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.